Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende opdrachten die aan Nobel Advocatuur worden gegeven;

1.2.  Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van alle (rechts-) personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Nobel Advocatuur.

  1. Uitvoering

2.1.  Aanvaarding van de opdrachten kan uitdrukkelijk en/of stilzwijgend gebeuren.

2.2.  Wij zullen ons altijd inspannen om het door u gewenste resultaat te bereiken. Echter, wij kunnen niet garanderen dat dit resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.

2.3.  De verantwoordelijke advocaat zal de opdracht persoonlijk uitvoeren. Bij de uitvoering van uw opdracht(en) laten wij ons alleen leiden door uw belang(en), met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zullen wij handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Indien wij het nodig achten dat wij ons bij de uitvoering van onze werkzaamheden voor u door anderen laten bijstaan (deurwaarder uitgezonderd) dan zullen wij dat alleen doen na uw akkoordbevinding.

2.4.  Wij zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen, voortgang en wijzingen in uw zaak.

  1. Financiële afspraken

3.1.  In een bevestigingsbrief worden de financiële afspraken met u bevestigd. De onderstaande afspraken gelden alleen als dit niet anders is afgesproken.

3.2.  Wij wijzen u op de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand: www.rvr.org.

3.3. Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, hanteren wij in beginsel een redelijk uurtarief.

3.4.  Verschotten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten voor de benodigde uittreksels komen naast het honorarium voor uw eigen rekening.

Vervolg Financiële afspraken

3.5.  De urenspecificaties worden opgesteld in eenheden van zes minuten.

3.6.  Wij waarschuwen u zo spoedig mogelijk indien de werkzaamheden de vooraf begrote tijd overschrijden. U kunt dan beslissen over de voortzetting of tussentijdse beëindiging van de opdracht. Zonder bericht van uw zijde gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de voortzetting van de opdracht.

3.7.  Voor de door ons aan u verzonden declaraties geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen. Bij een niet tijdige of onvolledige betaling, behouden wij ons het recht voor onze werkzaamheden op te schorten tot op het moment van volledige betaling. Indien betaling uitblijft waardoor wij onze werkzaamheden hebben moeten opschorten, met het gevolg dat wij uw belangen niet langer adequaat kunnen behartigen, behouden wij ons het recht voor om ons aan uw zaak te onttrekken. U blijft de betaling in dat geval verschuldigd, eventueel met aftrek van teveel – bij wijze van voorschot – in rekening gebrachte.

  1. Aansprakelijkheid

4.1.  Onze aansprakelijkheid is slechts beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

4.2.  Indien er geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere eventuele aansprakelijkheid beperkt tot het door Nobel Advocatuur in het betreffende geval in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief voorschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 5.000, 00.

4.3.  Alle vorderingen vervallen na een (1) jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het verwijtbaar handelen of nalaten van de advocaat.

  1. Archivering

5.1.  Het fysieke dossier wordt na sluiting van de zaak twee (2) maanden bewaard. Daarna wordt het dossier gearchiveerd.

5.2.  U kunt tot twee (2) maanden na sluiting van de zaak een verzoek indienen tot afgifte van een afschrift van uw dossier.

5.3.  Het opgevraagde dossier wordt pas verstrekt nadat alle openstaande rekeningen aan ons zijn voldaan.

  1. Klachten- en geschillenregeling

6.1.  Wij doen wat we kunnen om uw zaak naar uw tevredenheid af te wikkelen. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u daarover – bij voorkeur schriftelijk – een klacht indienen bij ons kantoor. De verantwoordelijke advocaat zal proberen in overleg met u een oplossing te vinden voor uw probleem. Indien de geboden oplossing of reactie voor u niet bevredigend is, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

6.2.  U dient uw klacht aan Nobel Advocatuur voor te leggen binnen drie (3) maanden na het moment waarop u kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten van de advocaat dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

6.3.  Nobel Advocatuur zal binnen vier (4) weken na binnenkomst van uw klacht met u in overleg treden voor het vinden van een oplossing of – wanneer daartoe geen aanleiding bestaat – wij u binnen deze termijn een schriftelijke reactie op uw klacht zullen doen toekomen.

6.4.  U kunt uw klacht uiterlijk twaalf (12) maanden na de schriftelijke reactie daarop van Nobel Advocatuur ter beslechting voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

6.5.  De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.

6.6.  Nobel Advocatuur kan op haar beurt onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

6.7.  De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te (2591 XR) ’s-Gravenhage aan de Bordewijklaan 46 en bereikbaar op telefoonnummer 070 – 310 53 10.

  1. Toepasselijk recht

7.1.  Het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst.

7.2.  Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is en op de Geschillencommissie een beroep wordt gedaan, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam.

Adresgegevens

Nobel Advocatuur
Parklaan 3
3016 BA Rotterdam

t +31(0)88-5387355
f +31(0)88-5387356

Kvk-nummer: 51208784

Routebeschrijving